Åpenhetsloven

Lie Blikk AS ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid for oss og kommende generasjoner. Gjennom vår visjon «beste valget» vil vi påvirke våre kunder og leverandører til at de har fokus på å gjøre gode valg for samfunnet vårt. Som et ledd i å utøve forretningsvirksomheten til at den bidrar til et bærekraftig samfunn, er det viktig for Lie Blikk AS at foretakets leverandører har et bevisst forhold til etterlevelse av menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og arbeidsforhold, miljøvern, antihvitvask og skatt. I denne forbindelse jobber vi systematisk for å møte åpenhetsloven og dens krav til aktsomhetsvurderinger. Dette arbeidet bygger på Lie Blikk sine policy for Kvalitet, HMS og Miljø, som er forankret gjennom prosedyrer og retningslinjer godkjent av ledelsen. Vi skal bidra til å nå bærekraftsmålene som FN har satt.

Lie Blikks forpliktelser til å respektere grunnleggende menneskerettigheter – er fundamentert i våre policyer. Arbeidet er forankret i styret til Lie Blikk AS. Daglig leder har det øverste ansvaret, videre ledes arbeidet sammen med ansvarlige ledere i organisasjonen. Alle ansatte skal være informert om hvordan Lie Blikk arbeider med aktsomhetsvurderinger og de har ansvar for å melde fra om kritikkverdige forhold.

Lie Blikk forventer at forretningsforbindelsene oppfyller retningslinjene som er satt av OECD for å fremme menneskerettigheter. Det forventes åpenhet, mulighet for å gjøre tilsyn og rapportering fra våre forretningsforbindelser, samtidig som vi vil være åpne, tillate innsyn og rapportere til våre forbindelser.

På forespørsel vil vi redegjøre for hvordan vi utfører aktsomhetsvurderinger og hvordan vi etterlever OECDs retningslinjer.

Klikk på ønsket årsatall på knappene for å laste ned redegjørelse for aktsomhetsvurderingene våre.

20242023